Algemene voorwaarden

1. Definities

Op alle rechtsbetrekkingen van Celisze. – Photography & Art , zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gebaseerd

op de algemene voorwaarden van de Fotogravenfederatie BFN, NVF en GKF, die zijn gedeponeerd bij de

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder no.163/1992. De voorwaarden van Celisze. – Photography & Art zijn van

toepassing op al het/zijn fotowerk, ook dat in opdracht wordt gemaakt en/of voor een bepaalde vorm van openbaarmaking.

1. 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; fotografisch werk; fotografische werken zoals bedoeld in de Aw.1912,

dan wel andere werken in de zin van de Aw.1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.

Foto: de stoffelijke drager waarop een fotografisch werk

(al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, afdruk, negatief, duplicaat, Polaroid of enig ander digitaal

opslagmedium. Fotograaf/ Celisze. – Photography & Art : de gebruiker in de zin van art.6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de

zin van art.6:231 BW.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een wederpartij, inclusief

offertes, opdracht bevestiging en/ of mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeen- komst,

tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een

wederpartij worden gehanteerd worden door Celisze. – Photography & Art bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing.

Voorzover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotograaf en

federatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissements- rechtbank te Amsterdam) van toepassing en

maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. De meest recente versie van de richtprijzen vindt u op: http://

www.fotografenfederatie.nl/rp/Richtprijzen.html

De fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst eventuele tussentijdse wijzigingen in de

richtprijzen van de fotogravenfedera-tie aan de wederpartij door te berekenen.

3. 2 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Celisze. – Photography & Art heeft het recht om tot

zeven dagen na ontvangst van de aan- vaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van

een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Bij niet aan- gaan van een overeenkomst met de fotograaf worden de

gemaakte administratieve kosten voor de offerte gefactureerd aan de klant.

4. factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%

verschuldigd over het factuurbedrag. . Daarna worden kosten berekend. Indien na 2 herinneringen niet aan de

betalingscondities is voldaan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde B.T.W.

van 19% tenzij anders wordt aangegeven.

4.3. Betalingscondities; Bij bedragen hoger dan euro 200,- wordt schriftelijk bevestiging en/of 20% vooruitbetaling gevraagd,

betaling binnen 14 dagen.

4.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd, over de

eerste euro 3,500,- 15% met een minimum van euro 250,- over het meerdere tot euro 6.500,- 10% over het meerdere tot euro

16.500,- 8% over het meerdere tot euro 65.000,- 5% over het meerdere; 3% Indien aannemelijk is dat Celisze. – Photography &

Art . hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijker- wijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet

heeft voldaan.

4.6 Elke opdracht, ook een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel

van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

4.7. Reistijd; bij opdrachten wordt voor de reistijd euro 0.35 cent per km. en 25% van het standaard uurtarief gerekend vanaf het

vertrek adres te Haarlem.

4.8 De wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens

verrekening met verrekenbare voor- schotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt.

5. Opdracht

Aanbod opdracht

5.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door

de fotograaf.

5.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de

werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de

hoogte stellen.

Aanvaarding van de opdracht

5.4 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er

desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst,

dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

5.5 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie

beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

5.6 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat

geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Uitvoering opdracht.

5.7 De fotograaf heeft de vrijheid om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief

inzicht uit te voeren.

5.8 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

5.9 .Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in jpeg/ jpg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is

niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en

bijgesneden. Tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Celisze. – Photography & Art . Als digitale

bestanden elders worden afgedrukt, is Celisze. – Photography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

5.10 Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s door de

fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

5.11 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de

wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen

vergoeding met tenminste 50% te verhogen (z.g. spoedkosten).

5.12 Als zichtzending ter beschikking gestelde foto’s, die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen 10 werkdagen

te worden geretourneerd. Foto’s die wel worden gebruikt dienen door de wederpartij binnen twee maanden na ontvangst te worden

geretourneerd. In het geval dat de foto’s langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag ten minste

verschuldigd; euro 2,50 voor elke afdruk of elk duplicaat; euro 25,- voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.

5.13. Indien niet is overeengekomen dat de foto in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor

kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies

van enig recht van Celisze. – Photography & Art .

5.8 Herstelkosten voor beschadigd geretourneerde foto’s kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van (a) euro 90,-.

5.10 Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in art.24 daaronder begrepen) aan

de fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

5.11. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd van; minimaal euro 10.000,- voor een

dia of negatief; minimaal euro 200,- voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van

notities of reproductieaanduidingen op foto’s.

6. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

7. Annulering

7.1 Annuleren kan alleen per e-mail.

7.2 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7.3 Annuleringskosten; 48 uur voor de opdracht: geen kosten. 24 uur voor de opdracht: 25% van het overeengekomen vergoeding.

Annulering ter plaatse 100% van de vergoeding + onkosten.

7.4. In geval van annulering van een opdracht heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog

niet gemaakte kosten.

7.5 Materiaalkosten; hieronder wordt verstaan: eventueel huurkosten lens, contactafdrukken, eventuele

(digitale)testprints en/of polaroids, scan’s, digitaal opslagmedium etc.

7.6. Onkosten; hieronder wordt verstaan: reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten, ingehuurd personeel, huur diverse apparatuur,

administratiekosten, etc.

8. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8.2 Foto’s zijn en blijven eigendom van Celisze. – Photography . De wederpartij heeft geen enkel recht op overdracht van dit

eigendom tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is

overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van digitale bestanden en ander origineel opnamemateriaal, of

duplicaten daarvan. Het eigendomsrecht van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Celisze. – Photography en geen enkel

gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan

enigerlei (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook. De fotograaf heeft het recht,

indien niet aan betalingsvoorwaarden is voldaan, het werk na 2 maanden kosteloos terug te vorderen.

9. Licentie

9.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte

en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

9.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en

wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

9.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

9.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Fotograaf.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties

te verlenen aan derden.

9.6 Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik,

in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen

stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie mag het resultaat

pas worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij gebrek van een specifiek overeengekomen wijze van

publicatie en/of omschreven doel en/of oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en

strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

10. Inbreuk op auteursrecht

10.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

10.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.3 Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht te verliezen, (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) een

vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van

gebruik, met een minimum van euro 500,-.

11. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

11.1 De naam van de fotograaf in deze: “Celisze. Photography . “, dient bij iedere gepubliceerde foto te worden vermeld, of

met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.

11.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk ten allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

11.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

11.4. Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van

de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.

12. Klachten

12.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk/ per emalil aan de

fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn, alsnog goed werk voor afgekeurd werk te

leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou lijden.

een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

12.2 De fotograaf is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts

gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw

uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde diensten, zodra hem dit reder- lijke wijs mogelijk is. Ingeval de opdrachtgever

ondanks bedoelde hernieuwde prestaties schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal de fotograaf

maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk 25% van de aan opdrachtgever voor de geleverde zaken en/

of diensten in rekening gebrachte koopprijs. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt, voor zover er sprake is van een

verzekerde schade, tot de hoogte van het maximale verzekerde bedrag. Opdrachtgever vrijwaart Celisze. – Photography

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde

Licentie te verlenen.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

13.5 De wederpartij of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor

het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De fotograaf is echter wel verplicht naar

vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoel- de personen.

Celisze. Photography & Art

Pieter van der Doesstraat 42-2.

1056 VH Amsterdam